NA KONSOLIDACI,
ŘEŠENÍ EXEKUCÍ
A DRAŽEB
SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
ZAJIŠTĚNÝ NEMOVITOSTÍ
OD 16,0
%   p. a.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU NA VAŠICH STÁVAJÍCÍCH SPLÁTKÁCH

Vaše stávající úvěry
Měsíční splátka
Zbývá doplatit
1. ÚVĚR
2. ÚVĚR
PŘIDAT DALŠÍ ÚVĚR
Vaše stávající úvěry
Měsíční splátky celkem
Zbývá doplatit celkem
načítám výsledek...
ZAŽÁDAT ONLINE
4 825 Kč
16,0 % p. a. 25,2 %
Měsíční splátka
Úrok RPSN
ZAŽÁDAT ONLINE

Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti FINE REALITY, a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice,  779 00 Olomouc, IČO: 26836211, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová  značka: B 2802 popř. jiné společnosti zabývající se realitní činností, za účelem individualizované nabídky realitních služeb,  zejména v souvislosti s uzavřením kupní, nájemné, či jiné  smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu trvání smlouvy o úvěru, případně do odvolání  tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti  zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány.  Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a)  poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů  pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu, jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti REOL Financial s.r.o., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 259 52 552, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 40176, za účelem individualizované nabídky realitních služeb, zejména v souvislosti s uzavřením kupní, nájemné, či jiné smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu na dobu trvání smlouvy o úvěru, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas s nabídkou jiných služeb

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, údaje o poskytovaných službách a jejich ceně, platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace o preferovaných produktech a službách, vše  pro účel zjištění mých relevantních potřeb a informování o vhodných obchodních nabídkách, benefitních programech a zákaznických akcích správce a dotčených obchodních partnerů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky za použití  profilování a automatizovaného rozhodování. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se na základě smlouvy podílejí na zpracovávání osobních údajů pro správce, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových a telekomunikačních služeb, poskytovatele externích úložišť, poštovních a distribučních služeb. Správce nepředává osobní údaje do jiné země nebo mezinárodní organizaci. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas pro marketingové účely

Souhlasím s tím, aby správce pořídil a následně uchovával pro účel zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a následného uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání bude kopie zlikvidována. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas se zpracováním OP

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Správcem, který zpracovává osobní údaje, je společnost VITACREDIT s.r.o., se sídlem Wellnerova 1215/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 28614488. Společnost je zapsána v  obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 44548 (dále jen „správce“). Správce má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a můžete se na něj kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@sluzbylidem24.cz.

 

2. Vaše práva:

 

Odvolání souhlasu (co by mělo obsahovat)?

• Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.
• Uveďte, komu odvolání podáváte.
• Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, specifikujte jednotlivé účely odvolání.
• Váš vlastnoruční podpis, pokud zasíláte odvolání v písemné formě.

 

Jakým způsobem můžu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely lze poslat v písemné nebo v elektronické podobě e-mailem na adresu: gdpr@sluzbylidem24.cz, a to z toho důvodu, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. V případě odvolání souhlasu v písemné formě nezapomeňte prosím odvolání podepsat a zaslat na sídlo nebo na  korespondenční adresu správce. Při zpracování osobních údajů ze strany správce máte zejména níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech však můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 

a) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím stanoveným nařízením. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vystavené na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

b) Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením. Vaše právo se neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením.

 

d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.

 

e) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které byly z Vaší strany poskytnuty správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jste oprávněn(a) předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat,
aby Vaše osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

f) Právo vznést námitku. Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce, jste oprávněn(a) kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování včetně profilování. V takovém případě musí správce prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

 

g) Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, jste oprávněn(a) kdykoli vznést námitku také proti tomuto zpracování včetně profilování. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

h) Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, prosím obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

3. Účely zpracování:

 

1. Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti FINE REALITY, a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 26836211, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: B 2802 popř. jiné společnosti zabývající se realitní činností, za účelem individualizované nabídky realitních služeb, zejména v souvislosti s uzavřením kupní, nájemné, či jiné smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu na dobu trvání smlouvy o úvěru, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

 

SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM 

 

2. Souhlasím s tím, aby správce zpracovával údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, údaje o poskytovaných službách a jejich ceně, platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace o preferovaných produktech a službách, vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a informování o vhodných obchodních nabídkách, benefitních programech a zákaznických akcích správce a dotčených obchodních partnerů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky za použití profilování a automatizovaného rozhodování. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se na základě smlouvy podílejí na zpracovávání osobních údajů pro správce, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových a telekomunikačních služeb, poskytovatele externích úložišť, poštovních a distribučních služeb. Správce nepředává osobní údaje do jiné země nebo mezinárodní organizaci. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

 

SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM 

 

3. Souhlasím s tím, aby správce pořídil a následně uchovával pro účel zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č.  257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a následného uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o  spotřebitelském úvěru, kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem,  případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání bude kopie zlikvidována. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

 

SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM 

Jedná se o úvěr ručený nemovitostí v ČR (vlastníkem nemovitosti může být i třetí osoba)
Jedná se o úvěr ručený nemovitostí v ČR (vlastníkem nemovitosti může být i třetí osoba)
Podrobné výsledky kalkulačky
Produkt Úvěr ručený nemovitostí NA KONSOLIDACI, ŘEŠENÍ EXEKUCÍ A DRAŽEB při výši úvěru 210 000 Kč a splatnosti 72 měsíců (6 let): úroková sazba 16,0 % p. a., měsíční splátka 4 825 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 21 000 Kč, RPSN 25,2 %, za předpokladu, že úvěr je zcela vyplacen dva dny po podpisu smlouvy o úvěru, celková částka k úhradě by činila 368 400 Kč vč. úroků a poplatku za uzavření smlouvy.

VÝHODY ÚVĚRU VITACREDIT

Certifikovaní pracovníci

Klientům se individuálně věnují naši pracovníci s osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Splatnost až 20 let

Úvěry poskytujeme na dobu od 1 roku do 15 let. U úvěru nad 499 000 Kč do 20 let.

Účel úvěru

Tento úvěr lze sjednat jako účelový i neúčelový dle vašich potřeb.

Hotovost v den podpisu

V rámci čerpání úvěru možnost vyplacení hotovosti klientovi již v den podpisu.

Žádné skryté poplatky

Před uzavřením smlouvy neplatíte žádné poplatky. Jediným poplatkem spojeným s vaší smlouvou je poplatek za uzavření smlouvy, který naleznete v sekci Dokumenty. Měsíční splácení, stejně jako poskytnutí úvěru, probíhá vždy bezhotovostně.

Vyčíslení dluhů

Pomoc žadateli při vyčíslování jeho stávajících dluhů.

Vyplácení exekucí

Možnost vyplacení několika exekucí na různých místech v ČR v průběhu jednoho dne.

Výše úvěru individuální

Výše úvěru závisí na typu úvěru, požadavcích klienta a jeho úvěruschopnosti.

Profesionální péče o klienty

Proklientský přístup v průběhu celého splácení úvěru ve spolupráci se stálým pečovatelem.

Vendula Mihalyová
Vendula Mihalyová
regionální manažerka
Praha
Michal kubiš
Michal kubiš
regionální manažer
Brno

JAK PROBÍHÁ SJEDNÁNÍ ÚVĚRU?

Podání žádosti prostřednictvím formuláře nebo bezplatné infolinky
Osobní návštěva manažera dle časových možností klienta
Rychlé posouzení žádosti
Podpis smlouvy na místě zvoleném klientem
Peníze odeslány na účet klienta již 2 dny po podpisu

Co o nás řekli naši klienti?

Jana
Helena K.
okr. Rakovník

Moje banka se ke mně obrátila zády ve chvíli, kdy jsem nejvíce potřebovala podpořit. A to i přes to, že jsem u ní měla mnoho let účet. Kvůli banálnímu záznamu v registru jsem pro ně již nebyla dostatečně bonitní. Zkusila jsem tedy nebankovní společnost VITACREDIT, kde pro mé problémy měli pochopení, maximálně individuálním přístupem mi vyšli vstříc. Dluh, pro který vznikl záznam v registru vyplatili, poskytli mi úvěr na míru. A navíc za mnou přijeli až domů.

Jana
Monika K.
okr. Olomouc

VITACREDIT sloučil všechny mé půjčky do jedné. Měsíčně tak ušetřím na splátkách více než polovinu a můžu tak žít v klidu.

Jana
Filip M.
okr. Zlín

Vitacredit vyplatil všechny moje exekuce v jednom dni a tím mi pomohl odvrátit hrozící dražbu.

Jana
Manželé Rostislav a Věra D.
okr. Sokolov

Tímto bychom chtěli poděkovat firmě Vitacredit za vstřícný přístup a příjemné jednání, v neposlední řadě za pochopení situace, do které jsme se dostali. Jejich ochota nám pomoci vzniklý problém řešit nám usnadnila další kroky. Velice si vážíme lidského přístupu a příjemného vystupování zaměstnanců. Každý z nás se může dostat do finančních potíží a firma Vitacredit je jedna z mála, která Vám skutečně pomůže, pokud s nimi nepřestanete komunikovat a máte snahu celou vzniklou situaci řešit.

Jana
Lenka H.
okr. Teplice

Díky bývalému manželovi jsem bohužel měla závazky, které jsem za něj musela uhradit. Využila jsem úvěru u Vitacreditu, kde již 3 roky splácím. Bohužel jsem se dostala do situace, kdy mi zaměstnavatel nezaplatil mzdu a byla jsem nucena hledat si novou práci. U Vitacreditu moji těžkou situaci pochopili a domluvili jsme se na rozložení splátek, abych mohla normálně fungovat.

Jana
Stanislava L.
okr. Plzeň

Zažádala jsem si o úvěr přes webové stránky a ještě týž den mne kontaktoval úvěrový specialista. Jejich manažer za mnou dojel až domů a pomohl mi dát dohromady všechny potřebné doklady, byl velmi ochotný. Společnost Vitacredit mi sloučila 6 různých půjček v jednu a platím teď o více než polovinu méně.

Jana
František D.
okr. Opava

Společnost Vitacredit mi poskytla úvěr i přes můj záznam v nebankovním registru. Konsolidací mých závazků platím měsíčně dokonce o několik tisíc méně.

Jana
Anna S.
okr. České Budějovice

Když jsem řešila, u jaké společnosti si vzít úvěr, zvítězila společnost VITACREDIT - licencovaný nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů. Nemusím se tedy bát podvodů jako jinde.

Časté dotazy

Co vše budu potřebovat k vyřízení úvěru?
Spotřebitelský úvěr může být poskytnut osobě starší než 18 let, která má na území České republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt, a má stálý zdroj příjmů. Před poskytnutím spotřebitelského úvěru musí být posouzena úvěruschopnost žadatele, tj. jeho schopnost případně poskytnutý úvěr splácet. Za tímto účelem bude společnost VITACREDIT s.r.o. vyžadovat od žadatele o úvěr pravdivé a úplné identifikační údaje, údaje o osobním statusu, a dále informace o příjmech a výdajích žadatele. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Jsou úvěry vázány na určitý účel?
VITACREDIT s.r.o. poskytuje úvěry bezúčelové i úvěry účelově vázané. Konkrétní informace jsou uvedeny na těchto internetových stránkách v popisu jednotlivých nabízených typů úvěrů.
Jaké je požadováno zajištění úvěru?
Spotřebitelské úvěry na bydlení jsou vždy zajištěny zástavním právem smluvním k nemovitým věcem ve vlastnictví žadatele nebo třetí osoby. V závislosti na výši úvěru může být úvěr zajištěn i ručitelským prohlášením. Zajištění spotřebitelského úvěru však nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Na zajištění konkrétního úvěru se vždy dohodnete s pracovníky společnosti VITACREDIT s.r.o., a toto se bude odvíjet od typu požadovaného úvěru, jeho výše a délce jeho splácení. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Je společně s úvěrem sjednáváno i pojištění neschopnosti úvěr splácet?
Společnost VITACREDIT s.r.o. nepožaduje, abyste byli pojištěni proti neschopnosti úvěr splácet. Nicméně, toto pojištění si samozřejmě můžete sjednat sami.
Jak mám úvěr správně splácet?
Úvěr je třeba splácet bankovním převodem, vždy v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí smlouvy o úvěru. Klientům doporučujeme, aby si u své banky nastavili trvalý příkaz pro hrazení pravidelných měsíčních splátek úvěru. Splátka by měla být, v ideálním případě, odeslána z Vašeho bankovního účtu tři pracovní dny přede dnem její splatnosti.
Jak mám postupovat, pokud potřebuji úvěr navýšit?
Navýšení již poskytnutého úvěru je vždy posuzováno individuálně, a to zejména na základě Vaší úvěruschopnosti, požadované výši finančních prostředků a Vaší dosavadní platební morálce. Ohledně možnosti navýšení úvěru vždy kontaktujte pracovníky naší společnosti na bezplatné telefonní lince.
Můžu úvěr předčasně doplatit?
Spotřebitelský úvěr je klient oprávněn předčasně zcela nebo zčásti doplatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl povinen uhradit v případě, že by k předčasné úhradě nedošlo. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Co mám dělat, pokud nemám peníze na úhradu měsíční splátky?
Pokud se dostanete do jakýchkoliv potíží se splácením, kontaktujte co nejdříve pracovníky naší společnosti na naší bezplatné telefonní lince, společně s nimi jistě najdete možné řešení Vašich problémů se splácením.
Co mi hrozí, pokud úvěr přestanu úplně splácet?
Pokud nebudete, v případě problémů s hrazením úvěru, kontaktovat naši společnost a nedohodnete se s našimi pracovníky na vhodném řešení, pak může být úvěr v důsledku prodlení s hrazením zesplatněn. Před zesplatněním je klient vyzván k úhradě dluhu, k čemuž je mu poskytnuta lhůta 30 dnů. V případě prodlení s úhradou spotřebitelského úvěru je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky ohledně níž je v prodlení. Souhrn uplatněné smluvní pokuty nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a poskytnuté jistiny, maximálně však 200.000,-Kč. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Jak se bude dále postupovat v případě, že je úvěr doplacen?
Přibližně do dvou týdnů po doplacení závazku vyplývajícího ze smlouvy o úvěru Vám bude zasláno Potvrzení o zániku zástavního práva a formulářový Návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. V případě refinancování stávajícího úvěru u společnosti VITACREDIT s.r.o. Vám budou listiny zaslány po vkladu nového zástavního práva do katastru nemovitostí. Návrh na výmaz je třeba podepsat, a společně s Potvrzení o zániku zástavního práva doručit příslušnému katastrálnímu úřadu. K listinám je třeba připojit kolek potvrzující úhradu nákladů správního řízení.

Dokumenty ke stažení

REKLAMACE

Podání a vyřízení reklamace či stížnosti probíhá v souladu s reklamačním řádem. REKLAMAČNÍ ŘÁD

VITACREDIT nabízí spotřebitelské úvěry i úvěry pro podnikatele

Portfolio úvěrové společnosti je velmi široké. VITACREDIT nabízí spotřebitelské úvěry a půjčky na cokoliv ručené nemovitostí. Umíme konsolidovat předchozí úvěry do jednoho výhodnějšího úvěru. Vyřešit umíme i vaše exekuce, insolvence a nucené dražby majetku. Své služby poskytujeme i podnikatelům a firmám všech velikostí. Jediným limitem je výše poskytované částky. Z našich úvěrů je nejčastěji poskytována půjčka se zástavou nemovitostí, tedy zajištěný úvěr na cokoliv. Klienti tak mohou získat až 3 miliony korun, a to až na 20 let. Tento typ úvěru je oblíbený jak u fyzických osob (občanů/spotřebitelů), tak i podnikatelů. Zpravidla jsou poskytnuté úvěry určeny k řešení dočasných finančních potíží a situací, kdy především bankovní instituce odmítají finanční prostředky půjčit. U podnikatelských úvěrů jsou především našimi úvěry financovány zvýšené provozní náklady, investice do modernizace, ale také dočasný výpadek cashflow podnikatele.