ÚVĚRY PRO
PODNIKATELE
ÚVĚR ZAJIŠTĚNÝ
NEMOVITOSTÍ
OD 8,9
%   p. a.

SPOČÍTEJTE SI SPLÁTKY

Poskytujeme i krátkodobé úvěry na 4 a 6 měsíců s odloženou splátkou jistiny.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

načítám výsledek...
ZAŽÁDAT ONLINE
5 792 Kč
8,9 % p. a.
Měsíční splátka
Úrok
ZAŽÁDAT ONLINE

Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti FINE REALITY, a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice,  779 00 Olomouc, IČO: 26836211, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová  značka: B 2802 popř. jiné společnosti zabývající se realitní činností, za účelem individualizované nabídky realitních služeb,  zejména v souvislosti s uzavřením kupní, nájemné, či jiné  smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu trvání smlouvy o úvěru, případně do odvolání  tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti  zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány.  Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a)  poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů  pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu, jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti REOL Financial s.r.o., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 259 52 552, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 40176, za účelem individualizované nabídky realitních služeb, zejména v souvislosti s uzavřením kupní, nájemné, či jiné smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu na dobu trvání smlouvy o úvěru, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas s nabídkou jiných služeb

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, údaje o poskytovaných službách a jejich ceně, platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace o preferovaných produktech a službách, vše  pro účel zjištění mých relevantních potřeb a informování o vhodných obchodních nabídkách, benefitních programech a zákaznických akcích správce a dotčených obchodních partnerů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky za použití  profilování a automatizovaného rozhodování. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se na základě smlouvy podílejí na zpracovávání osobních údajů pro správce, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových a telekomunikačních služeb, poskytovatele externích úložišť, poštovních a distribučních služeb. Správce nepředává osobní údaje do jiné země nebo mezinárodní organizaci. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas pro marketingové účely

Souhlasím s tím, aby správce pořídil a následně uchovával pro účel zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a následného uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání bude kopie zlikvidována. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas se zpracováním OP

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Správcem, který zpracovává osobní údaje, je společnost VITACREDIT s.r.o., se sídlem Wellnerova 1215/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 28614488. Společnost je zapsána v  obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 44548 (dále jen „správce“). Správce má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a můžete se na něj kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@sluzbylidem24.cz.

 

2. Vaše práva:

 

Odvolání souhlasu (co by mělo obsahovat)?

• Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.
• Uveďte, komu odvolání podáváte.
• Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, specifikujte jednotlivé účely odvolání.
• Váš vlastnoruční podpis, pokud zasíláte odvolání v písemné formě.

 

Jakým způsobem můžu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely lze poslat v písemné nebo v elektronické podobě e-mailem na adresu: gdpr@sluzbylidem24.cz, a to z toho důvodu, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. V případě odvolání souhlasu v písemné formě nezapomeňte prosím odvolání podepsat a zaslat na sídlo nebo na  korespondenční adresu správce. Při zpracování osobních údajů ze strany správce máte zejména níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech však můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 

a) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím stanoveným nařízením. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vystavené na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

b) Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením. Vaše právo se neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením.

 

d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.

 

e) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které byly z Vaší strany poskytnuty správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jste oprávněn(a) předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat,
aby Vaše osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

f) Právo vznést námitku. Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce, jste oprávněn(a) kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování včetně profilování. V takovém případě musí správce prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

 

g) Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, jste oprávněn(a) kdykoli vznést námitku také proti tomuto zpracování včetně profilování. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

h) Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, prosím obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

3. Účely zpracování:

 

1. Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti FINE REALITY, a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 26836211, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: B 2802 popř. jiné společnosti zabývající se realitní činností, za účelem individualizované nabídky realitních služeb, zejména v souvislosti s uzavřením kupní, nájemné, či jiné smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu na dobu trvání smlouvy o úvěru, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

 

SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM 

 

2. Souhlasím s tím, aby správce zpracovával údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, údaje o poskytovaných službách a jejich ceně, platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace o preferovaných produktech a službách, vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a informování o vhodných obchodních nabídkách, benefitních programech a zákaznických akcích správce a dotčených obchodních partnerů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky za použití profilování a automatizovaného rozhodování. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se na základě smlouvy podílejí na zpracovávání osobních údajů pro správce, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových a telekomunikačních služeb, poskytovatele externích úložišť, poštovních a distribučních služeb. Správce nepředává osobní údaje do jiné země nebo mezinárodní organizaci. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

 

SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM 

 

3. Souhlasím s tím, aby správce pořídil a následně uchovával pro účel zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č.  257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a následného uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o  spotřebitelském úvěru, kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem,  případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání bude kopie zlikvidována. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.

 

SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM 

Jedná se o úvěr ručený nemovitostí v ČR (vlastníkem nemovitosti může být i třetí osoba)
Jedná se o úvěr ručený nemovitostí v ČR (vlastníkem nemovitosti může být i třetí osoba)
Podrobné výsledky kalkulačky
Produkt Úvěr ručený nemovitostí PRO PODNIKATELE při výši úvěru 500 000 Kč a splatnosti 240 měsíců (20 let): úroková sazba 8,9 % p. a., měsíční splátka 5 792 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 25 000 Kč, celková částka k úhradě by činila 1 415 080 Kč vč. úroků a poplatku za uzavření smlouvy.

VÝHODY ÚVĚRU VITACREDIT

Certifikovaní pracovníci

Klientům se individuálně věnují naši pracovníci s osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Splatnost až 20 let

Úvěry poskytujeme na dobu od 1 roku do 15 let. U úvěru nad 499 000 Kč do 20 let.

Účel úvěru

Tento úvěr lze sjednat jako účelový i neúčelový dle vašich potřeb.

Hotovost v den podpisu

V rámci čerpání úvěru možnost vyplacení hotovosti klientovi již v den podpisu.

Žádné skryté poplatky

Před uzavřením smlouvy neplatíte žádné poplatky. Jediným poplatkem spojeným s vaší smlouvou je poplatek za uzavření smlouvy, který naleznete v sekci Dokumenty. Měsíční splácení, stejně jako poskytnutí úvěru, probíhá vždy bezhotovostně.

Vyčíslení dluhů

Pomoc žadateli při vyčíslování jeho stávajících dluhů.

Vyplácení exekucí

Možnost vyplacení několika exekucí na různých místech v ČR v průběhu jednoho dne.

Výše úvěru individuální

Výše úvěru závisí na typu úvěru, požadavcích klienta a jeho úvěruschopnosti.

Profesionální péče o klienty

Proklientský přístup v průběhu celého splácení úvěru ve spolupráci se stálým pečovatelem.

Vendula Mihalyová
Vendula Mihalyová
regionální manažerka
Praha
Michal kubiš
Michal kubiš
regionální manažer
Brno

JAK PROBÍHÁ SJEDNÁNÍ ÚVĚRU?

Podání žádosti prostřednictvím formuláře nebo bezplatné infolinky
Osobní návštěva manažera dle časových možností klienta
Rychlé posouzení žádosti
Podpis smlouvy na místě zvoleném klientem
Peníze odeslány na účet klienta již 2 dny po podpisu

Co o nás řekli naši klienti?

Jana
Karolína L.
okr. Mladá Boleslav

Na stránkách VITACREDITU jsem vyplnila jednoduchou žádost o úvěr a ještě ten samý den mi volal pracovník společnosti.

Jana
Richard P.
okr. Tábor

Díky úvěru od VITACREDITU jsem rozjel své podnikání. Peníze mi půjčili za rozumný úrok.

Jana
Jakub P.
okr. Blansko

Ne všechno v životě se vždy podaří a každý z nás dělá chyby. To se stalo i mně, když jsem nezodpovědně přistupoval ke svým závazkům. Ve VITACREDITu mi dali druhou šanci a poskytli mi takový typ podnikatelského úvěru, který plně vyhovoval mým potřebám.

Jana
Josef T.
okr. Jihlava

Mojí obživou je zakázková výroba dřevěného nábytku. Bohužel jako živnostník jsem v každodenním kolotoči, kdy mi nejsou vždy řádně proplaceny všechny faktury. Před časem jsem se díky tomu dostal do existenčních problémů a neměl jsem peníze na nákup dalšího materiálu a jiných věcí. Využil jsem krátkodobý úvěr u Vitacreditu na překlenutí tohoto období. Vše se během pár měsíců vyřešilo a úvěr jsem doplatil. Nyní už mohu klidně spát, protože vím, že když by byl opět nějaký problém, mohu se obrátit na Vitacredit a ten mi velice rychle pomůže situaci vyřešit. Děkuji!

Jana
Karel Ř.
okr. Liberec

Pracuji dlouho do večera a na společnosti Vitacredit se mi líbilo hlavně to, že se vždy přizpůsobili mým časovým možnostem.

Jana
Jaromír F.
okr. Brno

Měl jsem nabídky na úvěr od více společností a díky lidskému a vstřícnému přístupu jsem se rozhodl pro Vitacredit.

Časté dotazy

Co vše budu potřebovat k vyřízení úvěru?
Spotřebitelský úvěr může být poskytnut osobě starší než 18 let, která má na území České republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt, a má stálý zdroj příjmů. Před poskytnutím spotřebitelského úvěru musí být posouzena úvěruschopnost žadatele, tj. jeho schopnost případně poskytnutý úvěr splácet. Za tímto účelem bude společnost VITACREDIT s.r.o. vyžadovat od žadatele o úvěr pravdivé a úplné identifikační údaje, údaje o osobním statusu, a dále informace o příjmech a výdajích žadatele. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Jsou úvěry vázány na určitý účel?
VITACREDIT s.r.o. poskytuje úvěry bezúčelové i úvěry účelově vázané. Konkrétní informace jsou uvedeny na těchto internetových stránkách v popisu jednotlivých nabízených typů úvěrů.
Jaké je požadováno zajištění úvěru?
Spotřebitelské úvěry na bydlení jsou vždy zajištěny zástavním právem smluvním k nemovitým věcem ve vlastnictví žadatele nebo třetí osoby. V závislosti na výši úvěru může být úvěr zajištěn i ručitelským prohlášením. Zajištění spotřebitelského úvěru však nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Na zajištění konkrétního úvěru se vždy dohodnete s pracovníky společnosti VITACREDIT s.r.o., a toto se bude odvíjet od typu požadovaného úvěru, jeho výše a délce jeho splácení. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Je společně s úvěrem sjednáváno i pojištění neschopnosti úvěr splácet?
Společnost VITACREDIT s.r.o. nepožaduje, abyste byli pojištěni proti neschopnosti úvěr splácet. Nicméně, toto pojištění si samozřejmě můžete sjednat sami.
Jak mám úvěr správně splácet?
Úvěr je třeba splácet bankovním převodem, vždy v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí smlouvy o úvěru. Klientům doporučujeme, aby si u své banky nastavili trvalý příkaz pro hrazení pravidelných měsíčních splátek úvěru. Splátka by měla být, v ideálním případě, odeslána z Vašeho bankovního účtu tři pracovní dny přede dnem její splatnosti.
Jak mám postupovat, pokud potřebuji úvěr navýšit?
Navýšení již poskytnutého úvěru je vždy posuzováno individuálně, a to zejména na základě Vaší úvěruschopnosti, požadované výši finančních prostředků a Vaší dosavadní platební morálce. Ohledně možnosti navýšení úvěru vždy kontaktujte pracovníky naší společnosti na bezplatné telefonní lince.
Můžu úvěr předčasně doplatit?
Spotřebitelský úvěr je klient oprávněn předčasně zcela nebo zčásti doplatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl povinen uhradit v případě, že by k předčasné úhradě nedošlo. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Co mám dělat, pokud nemám peníze na úhradu měsíční splátky?
Pokud se dostanete do jakýchkoliv potíží se splácením, kontaktujte co nejdříve pracovníky naší společnosti na naší bezplatné telefonní lince, společně s nimi jistě najdete možné řešení Vašich problémů se splácením.
Co mi hrozí, pokud úvěr přestanu úplně splácet?
Pokud nebudete, v případě problémů s hrazením úvěru, kontaktovat naši společnost a nedohodnete se s našimi pracovníky na vhodném řešení, pak může být úvěr v důsledku prodlení s hrazením zesplatněn. Před zesplatněním je klient vyzván k úhradě dluhu, k čemuž je mu poskytnuta lhůta 30 dnů. V případě prodlení s úhradou spotřebitelského úvěru je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky ohledně níž je v prodlení. Souhrn uplatněné smluvní pokuty nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a poskytnuté jistiny, maximálně však 200.000,-Kč. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Jak se bude dále postupovat v případě, že je úvěr doplacen?
Přibližně do dvou týdnů po doplacení závazku vyplývajícího ze smlouvy o úvěru Vám bude zasláno Potvrzení o zániku zástavního práva a formulářový Návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. V případě refinancování stávajícího úvěru u společnosti VITACREDIT s.r.o. Vám budou listiny zaslány po vkladu nového zástavního práva do katastru nemovitostí. Návrh na výmaz je třeba podepsat, a společně s Potvrzení o zániku zástavního práva doručit příslušnému katastrálnímu úřadu. K listinám je třeba připojit kolek potvrzující úhradu nákladů správního řízení.

Dokumenty ke stažení

VITACREDIT – zajištěné nebankovní úvěry pro všechny

Jako nebankovní finanční společnost s více než 11letou historií umí VITACREDIT vyřešit sebesložitější úvěrové případy. Snažíme se, aby naši klienti měli své finance vždy v rovnováze, to je i naším krédem. Jsme specialisté na řešení složitých až krizových situací, kdy vám bankovní instituce odmítají půjčit a poskytnout úvěr – a to ať už jako běžnému spotřebiteli nebo i podnikateli. Poskytnout úvěrové prostředky přitom umíme až do značně vysoké částky a samozřejmostí jsou úvěrové případy řešené formou konsolidací. Mimo standardní úvěrové případy umíme vyřešit i vaše exekuce, insolvence a nucené dražby majetku. Mezi nebankovními poskytovateli úvěrů patříme mezi nejserióznější, a umíme poskytnout i velmi férové úroky, které začínají v případě právnických osob na sazbě 7,9 % p.a. a v případě fyzických osob podnikatelů na sazbě 8,9 % p.a.