Časté dotazy

Úvěry pro podnikatele

Co vše budu potřebovat k vyřízení úvěru?
Podnikatelský úvěr může být poskytnut osobě starší než 18 let, která má na území České republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt, a podniká na základě platného živnostenského oprávnění. Před poskytnutím úvěru bude společnost VITACREDIT s.r.o. vyžadovat od žadatele o úvěr pravdivé a úplné identifikační údaje, údaje o osobním statusu, a dále informace o příjmech a výdajích žadatele. Bližší informace Vám vždy poskytne úvěrový pracovník naší společnosti, s ohledem na předmět Vaší podnikatelské činnosti.
Jsou úvěry vázány na určitý účel?
Podnikatelské úvěry poskytované společností VITACREDIT s.r.o. mohou být poskytnuty na provozní financování, investiční financování či na refinancování stávajících závazků, které vznikly v souvislosti s podnikatelskou činností žadatele o úvěr.
Jaké je požadováno zajištění úvěru?
Na zajištění konkrétního úvěru se vždy dohodnete s pracovníky společnosti VITACREDIT s.r.o., a toto se bude odvíjet od typu požadovaného úvěru, jeho výše a délce jeho splácení. Podnikatelské úvěry bývají zpravidla zajištěny zástavním právem smluvním k nemovitým věcem ve vlastnictví žadatele nebo třetí osoby. V závislosti na výši úvěru může být úvěr zajištěn i ručitelským prohlášením.
Je společně s úvěrem sjednáváno i pojištění neschopnosti úvěr splácet?
Společnost VITACREDIT s.r.o. nepožaduje, abyste byli pojištěni proti neschopnosti úvěr splácet. Nicméně, toto pojištění si samozřejmě můžete sjednat sami.
Jak mám úvěr správně splácet?
Úvěr je třeba splácet bankovním převodem, vždy v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí smlouvy o úvěru. Klientům doporučujeme, aby si u své banky nastavili trvalý příkaz pro hrazení pravidelných měsíčních splátek úvěru. Splátka by měla být, v ideálním případě, odeslána z Vašeho bankovního účtu tři pracovní dny přede dnem její splatnosti.
Jak mám postupovat, pokud potřebuji úvěr navýšit?
Navýšení již poskytnutého úvěru je vždy posuzováno individuálně, a to zejména na základě Vaší schopnosti úvěr splácet, požadované výši finančních prostředků a Vaší dosavadní platební morálce. Ohledně možnosti navýšení úvěru vždy kontaktujte pracovníky naší společnosti.
Co mám dělat, pokud nemám peníze na úhradu měsíční splátky?
Pokud se dostanete do jakýchkoliv potíží se splácením, kontaktujte co nejdříve pracovníky naší společnosti, společně s nimi jistě najdete možné řešení Vašich problémů se splácením.
Co mi hrozí, pokud úvěr přestanu úplně splácet?
Pokud nebudete, v případě problémů s hrazením úvěru, kontaktovat naši společnost a nedohodnete se s našimi pracovníky na vhodném řešení, pak může být úvěr v důsledku prodlení s hrazením zesplatněn, tzn. že klient ztratí výhodu splátek a je povinen uhradit svůj dluh věřiteli jednorázově. Výše sankcí se řídí smluvními ujednáními.
Jak se bude dále postupovat v případě, že je úvěr doplacen?
Přibližně do dvou týdnů po doplacení závazku vyplývajícího ze smlouvy o úvěru Vám bude zasláno Potvrzení o zániku zástavního práva a formulářový Návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. V případě refinancování stávajícího úvěru u společnosti VITACREDIT s.r.o. Vám budou listiny zaslány po vkladu nového zástavního práva do katastru nemovitostí. Návrh na výmaz je třeba podepsat, a společně s Potvrzení o zániku zástavního práva doručit příslušnému katastrálnímu úřadu. K listinám je třeba připojit kolek potvrzující úhradu nákladů správního řízení.

Úvěry pro právnické osoby

V jaké výši poskytujete úvěry?
Standardně poskytujeme úvěry do výše 70% hodnoty obvyklé ceny zajišťované nemovitosti dle aktuálního znaleckého posudku. Horní hranice úvěru může za určitých podmínek dosáhnout částky až 50 mil. Kč.
Jakou formu zajištění požadujete?
Mezi nejčastější formy zajištění patří pozemky, byty a rodinné domy. Všeobecně lze však jako zajištění použít jakoukoliv nemovitost, která se nachází na území ČR a je v dobrém technickém stavu, ať už se jedná o komerční objekty, průmyslové areály, výrobní prostory a další.
Jak dlouho trvá vyřízení úvěru?
Každou žádost o úvěr jsme schopni zpracovat do 48 hodin od přijetí všech námi požadovaných dokumentů.
Které dokumenty požadujete doložit ke zpracování žádosti o úvěr?
Minimální rozsah dokumentace je následující:
• Výpis z obchodního rejstříku žadatele o úvěr
• Údaje o nemovitosti, jenž bude předmět zajištění
• Finanční výkazy za poslední dvě uzavřené účetní období
• Aktuální znalecký posudek k zajišťované nemovitosti
Lze individuálně nastavit splátkový kalendář?
Ano. Vždy se snažíme nabídnout optimální řešení s minimálním dopadem na firemní cash flow.
Je možné úvěr předčasně splatit?
Na základě dohodnutých úvěrových podmínek lze úvěr splatit částečně či zcela kdykoliv v průběhu trvání úvěrové smlouvy, a to i bez jakýchkoliv poplatků a sankcí.
Co se stane, když nebudu splácet?
Za předpokladu, že budete s námi tuto skutečnost ihned řešit, můžeme se dohodnout na úpravě splátkového kalendáře. V opačném případě budeme postupovat dle úvěrových podmínek, při čemž vedle smluvní pokuty a úroků z prodlení jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité splacení úvěru.