Smluvní úroky a smluvní pokuty
zpět
9. 12. 2019

Smluvní úroky a smluvní pokuty

Úvěr je definován tak, že jde o dočasné postoupení finančních prostředků věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten zaplatit za to sjednaný úrok. Výše úroku je sice dána dohodou smluvních stran, a odráží mimo jiné i „rizikovost“ klienta, nicméně není ji možné sjednat bez omezení.

Základní omezení pro podmínky sjednávané smlouvy představuje ustanovení §1796 občanského zákoníku o lichevní smlouvě, které je však samo o sobě velmi obecné. Dle tohoto ustanovení je neplatná taková smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru. Co se rozumí hrubým nepoměrem plnění, tzn. i jaká je nejvyšší přípustná sazba úroků, pak upřesňují ve svých rozhodnutích soudy.

Nejvyšší soud stanovil, že nepřiměřená je zpravidla taková výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšší úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Tuto obvyklou úrokovou míru můžete najít na webových stránkách České národní banky v tabulce „Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR“.

Co se týče výše sjednávané smluvní pokuty za prodlení s úhradou dlužné částky, soudy opakovaně rozhodly, že za přiměřenou lze považovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení. Zároveň dle rozhodnutí Nejvyšší soudu platí, že na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li toto důsledkem dlouhodobého prodlení dlužníka, a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou sazbu smluvní pokuty.

Výše uvedené však nyní platí jen u smluv uzavíraných s podnikateli. U spotřebitelských smluv byla zákonem o spotřebitelském úvěru, který je účinný od 1. 12. 2016, celková výše smluvní pokuty „zastropována“ a to tak, že smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1% denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení. Souhrn uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

To znamená, že pokud si vezmete úvěr 100 000 Kč, může souhrn smluvních pokut činit maximálně 50 000 Kč. U úvěru ve výši 400 000 Kč a více bude souhrn smluvních pokut činit vždy maximálně 200.000 Kč.