Formy vlastnictví
zpět
28. 6. 2021

Změny v poskytování a splácení úvěrů, ke kterým došlo v souvislosti s pandemií COVID-19

Pandemie COVID-19, která nás provází již od března loňského roku, ovlivňuje snad všechny stránky našich životů. Její vliv se výrazně projevil i v legislativě věnující se spotřebitelským, a částečně i podnikatelským, úvěrům. V souvislosti s ní došlo k novelizaci zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a dále došlo k přijetí zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru doplnila do zákona ustanovení o tom, že pokud je spotřebitel v prodlení delším než 90 dnů, vzniká věřiteli právo pouze na úrok, který odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené ČNB zvýšené o osm procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší.
Dále tato novela mírně přiblížila postavení podnikatele, který je OSVČ, postavení spotřebitele, a to v oblasti zastropování sankcí z prodlení. Nově je, mimo jiné, uzákoněno, že pokud je dlužník, který je fyzickou osobou, avšak není spotřebitelem, v prodlení delším než 90 dnů s plněním peněžitého dluhu, souhrn všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše úvěru.

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru přinesl zejména možnost využít tzv. ochrannou dobu, po kterou nebylo nutné úvěry splácet. Ochrannou dobu bylo možné využít u úvěrů sjednaných a čerpaných před 26.3.2020, a mohla trvat buď do 31. července 2020 nebo do 31. října 2020.
Čerpání ochranné lhůty nebylo zákonem prodlouženo, nicméně po dohodě mezi Ministerstvem financí, bankami a společensky zodpovědnými nebankovními poskytovateli úvěrů, umožňují v odůvodněných případech poskytovatelé úvěrů, aby si klienti i nyní své měsíční splátky odložili, ačkoliv na to nemají zákonný nárok.

Zatímco změny zahrnuté v novele zákona o spotřebitelském úvěru jsou platné a účinné i nadále, opatření zahrnutá v zákoně 177/2020 Sb. měla jen dočasnou platnost a směřovala k překlenutí nejvážnějších ekonomických dopadů pandemie na životy občanů.